Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4148 2a70 500
Reposted fromenn0 enn0 viasiostrzyca siostrzyca
9210 1be6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapodziemna podziemna
0434 b92f 500
Reposted fromteijakool teijakool viasiostrzyca siostrzyca
0866 ec66 500
Reposted fromzciach zciach viasiostrzyca siostrzyca
7427 eaa2 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasiostrzyca siostrzyca
0866 ec66 500
Reposted fromzciach zciach viasiostrzyca siostrzyca
7589 6d60 500
Reposted fromnutt nutt viasiostrzyca siostrzyca
9824 def6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaconcarne concarne
3629 a78f 500
Reposted fromcool-carlos cool-carlos viasiostrzyca siostrzyca
7710 7e96
Reposted fromabandroned abandroned viapodziemna podziemna
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viapodziemna podziemna
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viapodziemna podziemna
8558 af93 500
Reposted fromButtplug Buttplug viapodziemna podziemna
5997 5296 500
Reposted fromunco unco viapodziemna podziemna
9771 f25d 500
Reposted fromdrain832 drain832 viapodziemna podziemna
4091 4e1c 500
Reposted fromeffic effic viasiostrzyca siostrzyca
2250 cfe3 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
8074 1126
Reposted fromGIFer GIFer viasiostrzyca siostrzyca
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viasiostrzyca siostrzyca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl